REGELGEVING NIEUWSBRIEF


 

 

Regelgeving Nieuwsbrief

Met ingang van 1 april 2022.

 

 

 

 1. Deze regeling legt de beginselen vast voor het gebruik van de Nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief wordt verstrekt door Kazar Group Limited Liability Company, met hoofdkantoor in Przemyśl, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, ingeschreven in het register van ondernemers van de Nationale Rechtbank door de districtsrechtbank in Rzeszów, 12e handelsafdeling van de Nationale Rechtbank onder KRS-nummer 0000132965, met een aandelenkapitaal van 150 000 PLN, NIP: 795 15 32 361, Regon-nummer: 651500282, BDO: 000030990 hierna Kazar genoemd.

Contact gegevens:

 • Postadres:

Kazar Group Sp. z o.o.

 1. Lwowska 154

37-700 Przemyśl

Polen

 1. De Nieuwsbrief bestaat uit het toezenden van bepaalde informatie door Kazar aan het
  e-mailadres in de vorm van een elektronische brief, hierna te noemen de "Nieuwsbrief". De Nieuwsbriefdienst is gratis en voor onbepaalde tijd.
 2. De nieuwsbrief bevat informatie over Kazar-aanbiedingen, nieuwe collecties, lopende promoties, informatie over nieuwe winkelopeningen en ander nieuws met betrekking tot Kazar en zijn producten, waaronder meningen, persberichten, voorgestelde links.
 3. De nieuwsbrief wordt ten minste om de zeven dagen verzonden.
 4. Elke Nieuwsbrief bevat:
 • informatie over Kazar Group Sp. z o.o. met hoofdkantoor in Przemyśl als uitgever van de nieuwsbrief,
 • onderwerp dat de inhoud van de gegeven Nieuwsbrief bepaalt,
 • informatie over hoe u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief of hoe u het e-mailadres waarop u bent ingeschreven kunt wijzigen.
 1. Om gebruik te kunnen maken van de Nieuwsbriefdienst hebt u een computer of een ander multimedia-apparaat met internettoegang nodig, alsmede een actieve e-mailaccount.
 1. De Gebruiker kan zich abonneren op de Nieuwsbrief nadat hij zich op de website heeft
  geregistreerd: https://nl.kazar.com/:
 • het invoeren van uw e-mailadres op de daartoe bestemde plaats op de website,
 • toestemming te geven voor het verzenden van commerciële informatie naar het in het formulier vermelde e-mailadres,
 • het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden,
 • klik op de "Log in" knop,
 • het klikken op de link in de e-mail van Kazar waarin Kazar uitnodigt om de Nieuwsbriefdienst te gebruiken, om de inschrijving te bevestigen.
 1. Door op de link te klikken bevestigt u uw inschrijving en voegt u uw e-mailadres toe aan de mailinglijst.
 2. Bij het inschrijven voor de Nieuwsbrief dient u een e-mailadres op te geven. Het verstrekken van andere persoonsgegevens is niet verplicht, maar u kunt deze naar eigen keuze verstrekken, en de gegevensverwerking is afhankelijk van uw toestemming. Persoonsgegevens worden gebruikt om een gebruikersprofiel aan te maken en om de inhoud van de nieuwsbrief af te stemmen op uw behoeften.
 1. De beheerder van de persoonsgegevens van de Gebruikers is Kazar Group Sp. z o.o. De gebruiker kan contact met ons opnemen door te schrijven naar het volgende adres ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Polen.

Wij hebben een inspecteur voor gegevensbescherming aangesteld tot wie de gebruiker zich kan wenden voor kwesties betreffende de bescherming van zijn persoonsgegevens en de uitoefening van zijn rechten, door te schrijven naar iod@kazar.com.

Wij verwerken de persoonsgegevens van de Gebruiker in verband met zijn deelname aan de Nieuwsbrief.

Het verstrekken van persoonsgegevens en toestemming voor deelname aan de nieuwsbrief gebeurt op vrijwillige basis.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker is de gegeven toestemming en de verwerking van de gegevens van de Gebruiker zelf, die plaatsvindt op grond van de wet van 18 juli 2002 betreffende de verlening van elektronische diensten.

De persoonsgegevens worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan bedrijven die diensten verlenen aan Kazar op het gebied van ICT, juridische en marketingactiviteiten.

In verband met het gebruik van IT-systemen ter ondersteuning van de activiteiten van ons bedrijf, kunnen de persoonsgegevens van de gebruiker worden geïmporteerd naar derden, zoals bepaald door de staten, namelijk de Verenigde Staten van Amerika, en de overdracht en verwerking van dergelijke gegevens op dit grondgebied zal worden uitgevoerd op basis van standaardclausules voor de bescherming van persoonsgegevens die zijn vastgesteld door de Europese Commissie, waardoor een adequaat niveau van bescherming van de gegevens van de gebruiker wordt gewaarborgd.

De Gebruiker heeft het recht om toegang te vragen tot de gegevens en om een kopie, rectificatie, overdraagbaarheid en wissing van de gegevens te ontvangen, evenals het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken.

 

In verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht om een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens en het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

 

Op basis van uw persoonsgegevens stellen wij een profiel op, dat wil zeggen dat wij u op basis van uw woonplaats, leeftijd en geslacht geselecteerde aanbiedingen voorleggen die voor u van belang kunnen zijn. U hebt het recht om hier op elk moment bezwaar tegen te maken door u af te melden van de dienst.

 1. U heeft het recht geïnformeerd te worden over de vraag of en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, alsmede over het doel en de reikwijdte van de verwerking.
 2. De Gebruiker kan te allen tijde, om welke reden dan ook en zonder kosten, het e-mailadres waarnaar de Nieuwsbrief wordt gestuurd wijzigen of de Nieuwsbrief opzeggen door te klikken op de knop "Nieuwsbrief" in de voettekst van elke Nieuwsbrief en door het e-mailadres in te voeren en de optie "Uitschrijven" te kiezen.
 3. Het is verboden om via de nieuwsbrief illegale inhoud te versturen.
 4. Klachten over de Nieuwsbriefdienst kunnen per e-mail worden ingediend op het volgende adres: customercare@kazar.com.         
 5. Wij bevelen aan dat alle klachten met name het volgende bevatten: een beschrijving van de zaak waarop de klacht betrekking heeft, het bij de registratie voor de Nieuwsbriefdienst opgegeven e-mailadres en het e-mail- of postadres waarnaar het antwoord op de klacht moet worden gestuurd, indien u het antwoord op de klacht op een ander e-mailadres wenst te ontvangen dan het bij de registratie voor de Nieuwsbriefdienst opgegeven adres, en de wijze waarop u het liefst over de klachtenprocedure wordt geïnformeerd. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en er onmiddellijk op reageren, binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van uw klacht door Kazar. Wij zullen u op de hoogte brengen van de wijze waarop de klacht zal worden behandeld in overeenstemming met de methode die u bij de indiening van de klacht hebt gevraagd. Bovenstaande instructie wordt slechts bij wijze van voorbeeld gegeven, waaraan u zich niet hoeft te houden, en het niet opvolgen ervan heeft geen gevolgen voor de klacht. Indien wordt vastgesteld dat de ingediende klacht tekortkomingen vertoont, zal Kazar u daarvan in kennis stellen op het bij de indiening van de klacht vermelde adres en u verzoeken de klacht aan te vullen.
 6. Kazar behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Alle wijzigingen van de verordeningen zullen op de website worden bekendgemaakt https://nl.kazar.com/, de lijst van wijzigingen die op de website zullen blijven staan https://nl.kazar.com/, voor een periode van ten minste 14 opeenvolgende kalenderdagen. Wij zullen u ook op de hoogte brengen van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden in de Nieuwsbrief en in een bericht dat wordt verzonden naar het e-mailadres dat u bij de inschrijving hebt opgegeven, met daarin de details van de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen ten minste 14 kalenderdagen voordat de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden van kracht worden, worden aangekondigd.
 7. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden bindend binnen de datum vermeld in de informatie over de wijziging, echter niet minder dan 14 kalenderdagen vanaf de datum van bekendmaking van de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend voor u indien u de Nieuwsbriefdienst niet opzegt binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de informatie over de wijziging.
 8. Dit reglement is gratis verkrijgbaar op: https://nl.kazar.com/regelgeving-nieuwsbrief in een vorm die het mogelijk maakt het te downloaden, te openen en op te slaan met behulp van een multimedia-apparaat. De inhoud van de overeenkomst inzake de Nieuwsbriefdienst wordt opgeslagen, beveiligd en ter beschikking van de abonnees gesteld zodra hij naar het bij de inschrijving op de dienst opgegeven e-mailadres wordt gezonden.
 9. Wij raden u aan het privacy- en cookiebeleid te lezen dat beschikbaar is op: https://nl.kazar.com/privacy-beleid.

 

REGELGEVING NIEUWSBRIEF


 

Regelgeving Nieuwsbrief

Met ingang van 1 april 2022.

 

1. Deze regeling legt de beginselen vast voor het gebruik van de Nieuwsbrief.

2. De nieuwsbrief wordt verstrekt door Kazar Group Limited Liability Company, met hoofdkantoor in Przemyśl, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, ingeschreven in het register van ondernemers van de Nationale Rechtbank door de districtsrechtbank in Rzeszów, 12e handelsafdeling van de Nationale Rechtbank onder KRS-nummer 0000132965, met een aandelenkapitaal van 150 000 PLN, NIP: 795 15 32 361, Regon-nummer: 651500282, BDO: 000030990 hierna Kazar genoemd.

Contact gegevens:

1) Postadres:

Kazar Group Sp. z o.o.
Lwowska 154

37-700 Przemyśl

Polen

  2) E-mail adres:

customercare@kazar.com.

3. De Nieuwsbrief bestaat uit het toezenden van bepaalde informatie door Kazar aan het

e-mailadres in de vorm van een elektronische brief, hierna te noemen de "Nieuwsbrief". De Nieuwsbriefdienst is gratis en voor onbepaalde tijd.

4. De nieuwsbrief bevat informatie over Kazar-aanbiedingen, nieuwe collecties, lopende promoties, informatie over nieuwe winkelopeningen en ander nieuws met betrekking tot Kazar en zijn producten, waaronder meningen, persberichten, voorgestelde links.

5. De nieuwsbrief wordt ten minste om de zeven dagen verzonden.

6. Elke Nieuwsbrief bevat:

   1) informatie over Kazar Group Sp. z o.o. met hoofdkantoor in Przemyśl als uitgever van de nieuwsbrief,

   2) onderwerp dat de inhoud van de gegeven Nieuwsbrief bepaalt,

   3) informatie over hoe u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief of hoe u het e-mailadres waarop u bent ingeschreven kunt wijzigen.

  7. Om gebruik te kunnen maken van de Nieuwsbriefdienst hebt u een computer of een ander multimedia-apparaat met internettoegang nodig, alsmede een actieve e-mailaccount.

  8. De Gebruiker kan zich abonneren op de Nieuwsbrief nadat hij zich op de website heeft geregistreerd: https://nl.kazar.com/:

     1) het invoeren van uw e-mailadres op de daartoe bestemde plaats op de website,

     2) toestemming te geven voor het verzenden van commerciële informatie naar het in het formulier vermelde e-mailadres,

     3) het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden,

     4) klik op de "Log in" knop,

     5) het klikken op de link in de e-mail van Kazar waarin Kazar uitnodigt om de Nieuwsbriefdienst te gebruiken, om de inschrijving te bevestigen.

    9. Door op de link te klikken bevestigt u uw inschrijving en voegt u uw e-mailadres toe aan de mailinglijst.

    10. Bij het inschrijven voor de Nieuwsbrief dient u een e-mailadres op te geven. Het verstrekken van andere persoonsgegevens is niet verplicht, maar u kunt deze naar eigen keuze verstrekken, en de gegevensverwerking is afhankelijk van uw toestemming. Persoonsgegevens worden gebruikt om een gebruikersprofiel aan te maken en om de inhoud van de nieuwsbrief af te stemmen op uw behoeften.

    11. De beheerder van de persoonsgegevens van de Gebruikers is Kazar Group Sp. z o.o. De gebruiker kan contact met ons opnemen door te schrijven naar het volgende adres ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Polen.

      Wij hebben een inspecteur voor gegevensbescherming aangesteld tot wie de gebruiker zich kan wenden voor kwesties betreffende de bescherming van zijn persoonsgegevens en de uitoefening van zijn rechten, door te schrijven naar iod@kazar.com.

      Wij verwerken de persoonsgegevens van de Gebruiker in verband met zijn deelname aan de Nieuwsbrief.

      Het verstrekken van persoonsgegevens en toestemming voor deelname aan de nieuwsbrief gebeurt op vrijwillige basis.

      De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker is de gegeven toestemming en de verwerking van de gegevens van de Gebruiker zelf, die plaatsvindt op grond van de wet van 18 juli 2002 betreffende de verlening van elektronische diensten.

      De persoonsgegevens worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

      Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan bedrijven die diensten verlenen aan Kazar op het gebied van ICT, juridische en marketingactiviteiten.

      In verband met het gebruik van IT-systemen ter ondersteuning van de activiteiten van ons bedrijf, kunnen de persoonsgegevens van de gebruiker worden geïmporteerd naar derden, zoals bepaald door de staten, namelijk de Verenigde Staten van Amerika, en de overdracht en verwerking van dergelijke gegevens op dit grondgebied zal worden uitgevoerd op basis van standaardclausules voor de bescherming van persoonsgegevens die zijn vastgesteld door de Europese Commissie, waardoor een adequaat niveau van bescherming van de gegevens van de gebruiker wordt gewaarborgd.

      De Gebruiker heeft het recht om toegang te vragen tot de gegevens en om een kopie, rectificatie, overdraagbaarheid en wissing van de gegevens te ontvangen, evenals het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken.

       

      In verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht om een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens en het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

       

      Op basis van uw persoonsgegevens stellen wij een profiel op, dat wil zeggen dat wij u op basis van uw woonplaats, leeftijd en geslacht geselecteerde aanbiedingen voorleggen die voor u van belang kunnen zijn. U hebt het recht om hier op elk moment bezwaar tegen te maken door u af te melden van de dienst.

      12. U heeft het recht geïnformeerd te worden over de vraag of en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, alsmede over het doel en de reikwijdte van de verwerking.

      13. De Gebruiker kan te allen tijde, om welke reden dan ook en zonder kosten, het e-mailadres waarnaar de Nieuwsbrief wordt gestuurd wijzigen of de Nieuwsbrief opzeggen door te klikken op de knop "Nieuwsbrief" in de voettekst van elke Nieuwsbrief en door het e-mailadres in te voeren en de optie "Uitschrijven" te kiezen.

      14. Het is verboden om via de nieuwsbrief illegale inhoud te versturen.

      15. Klachten over de Nieuwsbriefdienst kunnen per e-mail worden ingediend op het volgende adres: customercare@kazar.com.         

      16. Wij bevelen aan dat alle klachten met name het volgende bevatten: een beschrijving van de zaak waarop de klacht betrekking heeft, het bij de registratie voor de Nieuwsbriefdienst opgegeven e-mailadres en het e-mail- of postadres waarnaar het antwoord op de klacht moet worden gestuurd, indien u het antwoord op de klacht op een ander e-mailadres wenst te ontvangen dan het bij de registratie voor de Nieuwsbriefdienst opgegeven adres, en de wijze waarop u het liefst over de klachtenprocedure wordt geïnformeerd. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en er onmiddellijk op reageren, binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van uw klacht door Kazar. Wij zullen u op de hoogte brengen van de wijze waarop de klacht zal worden behandeld in overeenstemming met de methode die u bij de indiening van de klacht hebt gevraagd. Bovenstaande instructie wordt slechts bij wijze van voorbeeld gegeven, waaraan u zich niet hoeft te houden, en het niet opvolgen ervan heeft geen gevolgen voor de klacht. Indien wordt vastgesteld dat de ingediende klacht tekortkomingen vertoont, zal Kazar u daarvan in kennis stellen op het bij de indiening van de klacht vermelde adres en u verzoeken de klacht aan te vullen.

      17. Kazar behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Alle wijzigingen van de verordeningen zullen op de website worden bekendgemaakt https://nl.kazar.com/, de lijst van wijzigingen die op de website zullen blijven staan https://nl.kazar.com/, voor een periode van ten minste 14 opeenvolgende kalenderdagen. Wij zullen u ook op de hoogte brengen van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden in de Nieuwsbrief en in een bericht dat wordt verzonden naar het e-mailadres dat u bij de inschrijving hebt opgegeven, met daarin de details van de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen ten minste 14 kalenderdagen voordat de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden van kracht worden, worden aangekondigd.

      18. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden bindend binnen de datum vermeld in de informatie over de wijziging, echter niet minder dan 14 kalenderdagen vanaf de datum van bekendmaking van de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend voor u indien u de Nieuwsbriefdienst niet opzegt binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de informatie over de wijziging.

      19. Dit reglement is gratis verkrijgbaar op: https://nl.kazar.com/regelgeving-nieuwsbrief in een vorm die het mogelijk maakt het te downloaden, te openen en op te slaan met behulp van een multimedia-apparaat. De inhoud van de overeenkomst inzake de Nieuwsbriefdienst wordt opgeslagen, beveiligd en ter beschikking van de abonnees gesteld zodra hij naar het bij de inschrijving op de dienst opgegeven e-mailadres wordt gezonden.

      20. Wij raden u aan het privacy- en cookiebeleid te lezen dat beschikbaar is op: https://nl.kazar.com/privacy-beleid.