De Klant die zijn rechten onder de garantie uitoefent, is verplicht de gebrekkige goederen op kosten van Kazar te leveren. Indien u een klacht wenst in te dienen en de defecte goederen op onze kosten wenst op te sturen, gelieve dan contact op te nemen met onze klantendienst via e-mail op het volgende adres: customercare@kazar.com. Wij zullen onmiddellijk op uw e-mailbericht reageren en u informeren over de volgende stappen in de klachtenprocedure.

 

U kunt uw klacht ook schriftelijk richten aan de klantenservice van Kazar:

Kazar Group Sp. z o.o.

Klantenservice

Lwowska 154

37-700 Przemyśl

Polen

met de annotatie "Klacht".

 

Om de klachtenprocedure soepel te laten verlopen, wordt aanbevolen om in de klacht met name op te nemen

 • uw naam en achternaam,
 • correspondentieadres, e-mailadres indien u het antwoord op de klacht per e-mail wenst te ontvangen
 • De datum van aankoop van het product,
 • het soort product waarover u klaagt,
 • Een gedetailleerde beschrijving van het gebrek en de datum waarop het werd opgemerkt,
 • uw eisen en de wijze waarop u over de klachtenprocedure wenst te worden geïnformeerd (bv. e-mail),
 • bewijs van aankoop van het product (bv. een kopie van het ontvangstbewijs, een kopie van de factuur, een betalingsbewijs of een ander bewijs).

 

Een klacht kan worden ingediend op een klachtenformulier. Het klachtenformulier is slechts een voorbeeld, dat de klant niet hoeft te volgen of als leidraad hoeft te gebruiken.

 

Klachtenformulier voorbeeld PDF

 

 

BEGINSELEN VAN KLACHTENBEHANDELING

 

Klachten worden onmiddellijk behandeld en opgelost, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van indiening van de klacht. De Klant wordt in kennis gesteld van de wijze van afhandeling van de klacht op een bij de indiening van de klacht aangegeven wijze.

 

KLACHTEN OVER ELEKTRONISCH GELEVERDE DIENSTEN

 

Klachten over de Newsletter-dienst en andere elektronisch aangeboden diensten kunnen per e-mail worden ingediend op het adres: customercare@kazar.com. De klacht dient in het bijzonder te bevatten: een beschrijving van de zaken waarop de klacht betrekking heeft, het bij de registratie van de klantaccount of bij het plaatsen van een bestelling opgegeven e-mailadres en het e-mail- of postadres waarnaar de klant een antwoord op de klacht wenst te ontvangen, indien dit een ander adres is, alsmede de methode die de klant verkiest om kennis te nemen van de beslissing over de klacht. Er zij op gewezen dat de verstrekking van bovengenoemde gegevens door de Klant wordt aanbevolen, maar niet verplicht is. De Klant kan derhalve een klacht indienen zonder de bovengenoemde gegevens, hetgeen de doeltreffendheid ervan niet zal beïnvloeden.

 

BEZWAREN TEGEN DE WERKING VAN DE ON-LINE WINKEL

 

Bezwaren tegen onregelmatigheden in de werking van de Internetwinkel kunnen per e-mail worden gemeld op het adres: customercare@kazar.com. Wij zullen uiterlijk binnen 14 dagen na de indiening van de onregelmatigheden op deze opmerkingen reageren, met name door informatie te verstrekken over de maatregelen die zijn genomen om de onregelmatigheden op te helderen of te verwijderen. Indien het bovendien onmogelijk of moeilijk blijkt om de onregelmatigheid binnen de voormelde termijn op te helderen of weg te werken, zullen wij u op de hoogte brengen van de termijn voor het ophelderen of wegwerken van de onregelmatigheid.

 

BUITENGERECHTELIJKE KLACHTEN- EN BEROEPSPROCEDURES

 

Kazar verplicht zich tot buitengerechtelijke beslechting van geschillen met Consumenten. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in Reglement van de online winkel Kazar

REKLAMATIONEN Als een gekocht product niet in overeenstemming met de overeenkomst blijkt te zijn, hebt u het recht een klacht in te dienen. Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van producten die vrij zijn van fysieke en wettelijke gebreken. Wij verbinden ons ertoe dat indien gebreken worden vastgesteld in producten die door ons worden verkocht, wij ons best zullen doen om het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld te behouden.

 

De gronden voor aansprakelijkheid wegens gebrek aan overeenstemming zijn uiteengezet in de bepalingen van RICHTLIJN 2019/771 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD (EU) van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG.... (wanneer het toepasselijke recht de consument een gunstiger beschermingsniveau biedt dan de bepalingen van Richtlijn (EU) 2019/771, zal Kazar zich aan die bepalingen houden).


HOE DIENT U EEN KLACHT IN?


De Klant die zijn rechten onder de garantie uitoefent, is verplicht de gebrekkige goederen op kosten van Kazar te leveren. Indien u een klacht wenst in te dienen en de defecte goederen op onze kosten wenst op te sturen, gelieve dan contact op te nemen met onze klantendienst via e-mail op het volgende adres: customercare@kazar.com. Wij zullen onmiddellijk op uw e-mailbericht reageren en u informeren over de volgende stappen in de klachtenprocedure.

 

U kunt uw klacht ook schriftelijk richten aan de klantenservice van Kazar:

Kazar Group Sp. z o.o.

Klantenservice

Lwowska 154

37-700 Przemyśl

Polen

met de annotatie "Klacht".

 

Om de klachtenprocedure soepel te laten verlopen, wordt aanbevolen om in de klacht met name op te nemen

 • uw naam en achternaam,
 • correspondentieadres, e-mailadres indien u het antwoord op de klacht per e-mail wenst te ontvangen
 • De datum van aankoop van het product,
 • het soort product waarover u klaagt,
 • Een gedetailleerde beschrijving van het gebrek en de datum waarop het werd opgemerkt,
 • uw eisen en de wijze waarop u over de klachtenprocedure wenst te worden geïnformeerd (bv. e-mail),
 • bewijs van aankoop van het product (bv. een kopie van het ontvangstbewijs, een kopie van de factuur, een betalingsbewijs of een ander bewijs).

 

Een klacht kan worden ingediend op een klachtenformulier. Het klachtenformulier is slechts een voorbeeld, dat de klant niet hoeft te volgen of als leidraad hoeft te gebruiken.

 

Klachtenformulier voorbeeld PDF

 

 

BEGINSELEN VAN KLACHTENBEHANDELING

 

Klachten worden onmiddellijk behandeld en opgelost, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van indiening van de klacht. De Klant wordt in kennis gesteld van de wijze van afhandeling van de klacht op een bij de indiening van de klacht aangegeven wijze.

 

KLACHTEN OVER ELEKTRONISCH GELEVERDE DIENSTEN

 

Klachten over de Newsletter-dienst en andere elektronisch aangeboden diensten kunnen per e-mail worden ingediend op het adres: customercare@kazar.com. De klacht dient in het bijzonder te bevatten: een beschrijving van de zaken waarop de klacht betrekking heeft, het bij de registratie van de klantaccount of bij het plaatsen van een bestelling opgegeven e-mailadres en het e-mail- of postadres waarnaar de klant een antwoord op de klacht wenst te ontvangen, indien dit een ander adres is, alsmede de methode die de klant verkiest om kennis te nemen van de beslissing over de klacht. Er zij op gewezen dat de verstrekking van bovengenoemde gegevens door de Klant wordt aanbevolen, maar niet verplicht is. De Klant kan derhalve een klacht indienen zonder de bovengenoemde gegevens, hetgeen de doeltreffendheid ervan niet zal beïnvloeden.

 

BEZWAREN TEGEN DE WERKING VAN DE ON-LINE WINKEL

 

Bezwaren tegen onregelmatigheden in de werking van de Internetwinkel kunnen per e-mail worden gemeld op het adres: customercare@kazar.com. Wij zullen uiterlijk binnen 14 dagen na de indiening van de onregelmatigheden op deze opmerkingen reageren, met name door informatie te verstrekken over de maatregelen die zijn genomen om de onregelmatigheden op te helderen of te verwijderen. Indien het bovendien onmogelijk of moeilijk blijkt om de onregelmatigheid binnen de voormelde termijn op te helderen of weg te werken, zullen wij u op de hoogte brengen van de termijn voor het ophelderen of wegwerken van de onregelmatigheid.

 

BUITENGERECHTELIJKE KLACHTEN- EN BEROEPSPROCEDURES

 

Kazar verplicht zich tot buitengerechtelijke beslechting van geschillen met Consumenten. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in Reglement van de online winkel Kazar