VOOR HAAR      SALE-A-BRATE      VOOR HEM

PRIVACY BELEID


 

Privacy en ccokies beleid

Met ingang van 1 april 2022.

 

Basisdoelstellingen van het privacybeleid 

 

Dit privacybeleid heeft betrekking op de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers in verband met het gebruik van de website https://nl.kazar.com/ hierna te noemen de "Website", inclusief de subsites, beheerd door Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, met hoofdkantoor in Przemyśl, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, ingeschreven in het Ondernemersregister van het Nationaal Register van Rechtbanken door de Rechtbank van Rzeszów, 12e afdeling handel van het Nationaal Register van Rechtbanken, onder KRS-nummer 0000132965, met een maatschappelijk kapitaal van 150 000 PLN, met fiscaal identificatienummer NIP: 795 15 32 361, regonummer: 651500282, hierna "Kazar" genoemd.

 

Het Privacybeleid bevat voorschriften die van toepassing zijn op de Website met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van gegevens van Gebruikers, waaronder in het kader van georganiseerde wedstrijden en bij het plaatsen van bestellingen door Gebruikers voor goederen en diensten die door Kazar worden aangeboden.

Ons voornaamste doel is ervoor te zorgen dat de Gebruikers van de Website privacybescherming wordt gegarandeerd op een niveau dat ten minste gelijkwaardig is aan de normen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de wet van 18 juli 2002 inzake de levering van elektronische diensten (Staatsblad van 2002, nr. 144, punt 1204, zoals gewijzigd), Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) - RODO (Publicatieblad van de EU L 119, blz. 1) en de wet van 16 juli 2004. Telecommunicatiewetgeving.

 

Graag maken wij u erop attent dat er binnen de Website mogelijk links worden geplaatst die de Gebruikers in staat stellen andere websites rechtstreeks te bereiken. Kazar heeft geen invloed op het privacy- en cookiebeleid van hun beheerders. Wij raden elke gebruiker aan, alvorens gebruik te maken van de door andere websites aangeboden diensten, het document over het privacybeleid en het gebruik van cookies te lezen, indien deze beschikbaar zijn gesteld, en bij gebrek daaraan, contact op te nemen met de beheerders van de desbetreffende website om informatie over dit onderwerp te verkrijgen.

 

Beheerder van persoonsgegevens

 

De beheerder van de persoonsgegevens van de gebruikers van de website is Kazar Group Sp. z o.o., met hoofdkantoor in Przemyśl 37-700, ul. Lwowska 154, Polen.

In kwesties met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunnen gebruikers van de Website contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, door te schrijven naar het volgende adres: iod@kazar.com.

 

Voorschriften inzake het verzamelen van persoonsgegevens en informatie

 1. Tijdens het bladeren door de inhoud van de Website door Gebruikers wordt automatisch informatie over het gebruik van de Website door Gebruikers en hun IP-adressen verzameld, op basis van analyse van toegangslogs, bijv. browsertype, type besturingssysteem, datum en tijd van bezoek, aantal verbindingen, aantal geopende subpagina's van de Website, bekeken inhoud.
 2. Wanneer de subpagina „Winkels" van de Website wordt geopend, wordt u gevraagd of u akkoord gaat met het delen van uw locatie. De toestemming wordt verleend door het veld "Locatie delen" te selecteren. Als u niet akkoord gaat met het delen van uw locatie, sluit u het informatievenster. De Gebruiker kan ook toestemming geven voor het delen van zijn of haar locatie door de instellingen van de internetbrowser aan te passen die wordt gebruikt om de inhoud van de Website te bekijken. De gebruiker kan de toestemming voor de openbaarmaking van zijn locatie door de browser te allen tijde intrekken, op zodanige wijze dat de gebruiker telkens wordt gevraagd of hij de openbaarmaking van zijn locatie toestaat. Wij raden u aan de "Help" rubriek van uw browser te lezen.
 3. Het bekijken van de inhoud van de Website vereist niet dat de Gebruiker persoonlijke gegevens verstrekt.
 4. Het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Website kan worden voorafgegaan door een registratieproces, waarbij de Gebruiker persoonsgegevens zou moeten verstrekken. In een dergelijk geval kan het niet verstrekken van persoonsgegevens door de Gebruiker zijn gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Website beperken.
 5. De Website bevat een contactformulier en een bestelformulier voor goederen en diensten die door Kazar worden aangeboden. Het invullen van de formulieren impliceert het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens door de Gebruiker.
 6. Het verstrekken van persoonsgegevens door de Gebruiker zal vereist zijn om deel te nemen aan een binnen de Dienst georganiseerde wedstrijd.

 Omvang van de verzamelde gegevens en informatie en gebruik ervan

 1. De gebruiker van de Dienst kan worden verzocht de volgende persoonsgegevens te verstrekken: naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord. De persoonsgegevens die de Gebruiker moet verstrekken om bepaalde functies van de Dienst te kunnen gebruiken, worden gemarkeerd en onderscheiden van de gegevens die de Gebruiker besluit te verstrekken.
 2. De persoonsgegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden gebruikt om de Gebruiker in staat te stellen in te loggen op de Website of subpagina's daarvan om gebruik te kunnen maken van de functies, waartoe de toegang wordt voorafgegaan door het registratieproces, en om te voldoen aan de verplichtingen van Kazar jegens de Gebruiker.
 3. Indien de Gebruiker heeft deelgenomen aan een op de Website georganiseerde wedstrijd, worden de aldus verzamelde persoonsgegevens gebruikt voor doeleinden die verband houden met de wedstrijd waaraan de Gebruiker heeft deelgenomen. Indien een gebruiker een prijs wint, kunnen zijn of haar contactgegevens worden doorgegeven aan de koerierdienst die de prijs moet leveren, als de gebruiker daarmee instemt. Gedetailleerde bepalingen en voorwaarden van de wedstrijd worden in elk geval in het wedstrijdreglement omschreven.
 4. Indien de Gebruiker van de Dienst een bestelling heeft geplaatst voor een elektronische dienst met als onderwerp de gratis toezending van nieuwsbrieven of er anderszins mee heeft ingestemd deze te ontvangen, wordt het verkregen elektronische postadres (e-mailadres) toegevoegd aan de e-mailinglijst en gebruikt om de Gebruiker een nieuwsbrief toe te zenden. Gedetailleerde regels voor de gratis levering van nieuwsbrieven zijn vastgelegd in het Reglement inzake de dienstverlening op het gebied van nieuwsbrieven.
 5. In geval van registratie en bestelling in de door Kazar beheerde online winkel, worden de aldus verzamelde persoonsgegevens gebruikt om een klantenaccount aan te maken, service te verlenen en bestellingen uit te voeren. 
 6. De verzamelde gegevens worden ook gebruikt om het profiel van de Gebruiker te bepalen en om de inhoud van de Website en de nieuwsbrieven aan zijn/haar behoeften aan te passen. De verwerking van de aangegeven gegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de Wet van 18 juli 2002 betreffende de elektronische dienstverlening en in overeenstemming met de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming).
 7. Automatisch verzamelde informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Dienst, identificatie van potentiële veiligheidsrisico's, onderzoek van Gebruikersverkeer binnen de Dienst en voor statistische doeleinden, inclusief met behulp van Google Analytics tool, bijv. over de regio van waaruit de verbinding is gemaakt, IP nummer, datum en tijd van de verbinding, bron en aantal verbindingen, aantal geopende subpagina's van de Dienst of voor personalisatie van de inhoud van subpagina's van de Dienst. Deze informatie houdt op geen enkele wijze verband met de persoonsgegevens van de gebruiker van de dienst en wordt niet gebruikt om de identiteit van de gebruiker vast te stellen. De omvang van de automatisch verzamelde informatie is afhankelijk van de instellingen van de webbrowser van de Gebruiker. De gebruiker dient zijn browserinstellingen te controleren om te achterhalen welke informatie door de browser automatisch beschikbaar wordt gesteld of om deze instellingen te wijzigen. Om dit te doen, raden wij aan de " Help " rubriek van uw browser te lezen. Klik hier om informatie te lezen over hoe u Google Analytics kunt blokkeren.
 8. Informatie over de locatie wordt gebruikt om de inhoud van de Dienst aan te passen; indien u bijvoorbeeld informatie zoekt over de locatie van onze Showrooms, zullen wij eerst de Showrooms in uw onmiddellijke omgeving lokaliseren.
 9. Gelieve er rekening mee te houden dat wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht kunnen zijn uw gegevens, met inbegrip van uw IP-adres, bekend te maken aan bevoegde overheidsinstanties.

 Principes van de verwerking van persoonsgegevens

 1. Het verstrekken van persoonsgegevens door de Gebruikers van de Dienst gebeurt op vrijwillige basis. De persoonsgegevens van de gebruikers van de Website worden verwerkt ten behoeve van de registratie in de Winkel en, indien de juiste toestemming is gegeven, ten behoeve van de marketing van onze producten en diensten en de deelname aan de Nieuwsbriefdienst. In geval van aankoop van goederen worden de persoonsgegevens verwerkt met het oog op de correcte uitvoering van een verkoopcontract van onze producten, alsmede de verzending ervan. Het niet verstrekken van de voor het sluiten van een koopovereenkomst noodzakelijke persoonsgegevens leidt tot weigering van het sluiten van een dergelijke overeenkomst.
 2. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens op het gebied van marketing van producten en diensten en deelname aan de nieuwsbriefdienst is de toestemming die is gegeven, terwijl in het geval van registratie van de gebruiker op de Website, de aankoop van goederen de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. De persoonsgegevens worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt of tot maximaal 5 jaar na de voltooiing van uw bestelling.
 4. Persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan bedrijven die ons van dienst zijn op het gebied van ICT, juridische en marketingactiviteiten, alsmede het leveren van goederen.

Gebruikersbevoegdheden

 1. U hebt het recht om ons te verzoeken om toegang tot en een kopie van uw gegevens, rectificatie (wijziging), portabiliteit en verwijdering, alsmede het recht om verwerking te beperken.
 2. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door ons, heeft de Gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.
 3. Op basis van de persoonsgegevens van de Gebruikers kan profilering plaatsvinden, dat wil zeggen op basis van hun activiteit op de website, bekeken producten, kan profilering plaatsvinden om de Gebruikers andere producten voor te stellen die voor hen interessant kunnen zijn, alsmede om de weergegeven inhoud beter op de behoeften van de Gebruiker af te stemmen. De Gebruiker heeft het recht om zich op elk moment tegen de hierboven vermelde activiteiten te verzetten, overeenkomstig de bepalingen van dit Beleid.
 4. De Gebruiker heeft het recht de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die op basis van zijn toestemming worden verwerkt, te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op grond van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.
 5. De Gebruiker kan te allen tijde het e-mailadres waarnaar de nieuwsbrief wordt gestuurd wijzigen of de dienst, die gratis verzending van nieuwsbrieven ten doel heeft, opzeggen door te klikken op de link "Nieuwsbrief" in de voettekst van elke nieuwsbrief, door in het desbetreffende veld zijn e-mailadres in te voeren en vervolgens de knop "Afmelden" te selecteren.

 Cookies

 1. In de Dienst maken wij gebruik van cookies, dat wil zeggen kleine tekst- en cijferbestanden die door middel van het ICT-systeem worden opgeslagen in het ICT-systeem van de Gebruiker (op computer, telefoon of ander apparaat van de Gebruiker van waaruit de verbinding met de Dienst tot stand is gekomen) tijdens het browsen van de Dienst en die latere identificatie van de Gebruiker mogelijk maken in het geval van herhaalde verbinding met de Dienst vanaf het apparaat (bijv. computer, telefoon) waarop deze zijn opgeslagen.
 2. Cookies verzamelen gegevens over het gebruik van de Website door de Gebruiker en hebben als voornaamste doel het gebruik van de Website door de Gebruiker te vergemakkelijken, de Website aan te passen aan de behoeften en verwachtingen van een bepaalde Gebruiker (personalisering van websitepagina's) en het gebruikersverkeer op de Website te bestuderen.
 3. Wij maken onder meer gebruik van Google Adwords-cookies op de Website. Google AdWords maakt gebruik van tekstbestandtechnologie die op uw toestel wordt geplaatst om de juistheid en doeltreffendheid te kunnen beoordelen van de reclameactiviteit die wordt uitgevoerd met behulp van het AdWords-netwerk van diensten zoals:
 1. remarketing,
 2. belangencategorieën,
 3. soortgelijke doelgroepen,
 4. andere vormen van op belangstelling gebaseerde reclame,
 5. demografische en locatiegerichte targeting.
 1. Wij maken gebruik van gepersonaliseerde diensten voor retargeting om u de meest relevante advertenties aan te bieden met betrekking tot de inhoud die u op onze sites bekijkt. Deze advertenties worden getoond op basis van uw activiteiten op de site. U kunt zich natuurlijk afmelden voor dit soort diensten door de instructies op te volgen: http://www.rtbhouse.com/pl/privacy/ (klik gewoon op OPT OUT), of door de juiste opties in te stellen in uw webbrowser. 
 1. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:
 2. sessiecookies, die informatie verzamelen over de handelingen van de Gebruiker en die alleen bestaan voor de duur van een bepaalde sessie, die begint op het moment dat de website van de Dienst wordt geopend en eindigt met het sluiten ervan,
 3. Persistente cookies, die worden opgeslagen op het informatie- en communicatie-apparaat van de Gebruiker (computer, telefoon of ander apparaat van de Gebruiker van waaruit de verbinding met de Website tot stand is gekomen) en daar gedurende langere tijd na het sluiten van de webbrowser blijven,
 4. eigen cookies geplaatst door de Kazar Website en cookies geplaatst door derde partijen goedgekeurd door Kazar, met inbegrip van Google Analytics cookies, gebruikt om de activiteit van de gebruikers van de Website te analyseren voor statistische doeleinden.

 

De op de site geplaatste cookies worden weergegeven in de tabel op: Cookies PDF

 

 

 

Cookies worden niet gebruikt om uw identiteit te bepalen.

 1. Cookies worden op de Website gebruikt met toestemming van de Gebruiker.
 2. De toestemming kan door de Gebruiker worden gegeven door middel van de juiste instellingen van de software, met name van de internetbrowser, geïnstalleerd op de telecommunicatieapparatuur die door de Gebruiker wordt gebruikt om door de inhoud van de Website te bladeren.
 3. Een Gebruiker kan te allen tijde zijn eerder gegeven toestemming voor het gebruik van cookies in de Dienst intrekken of wijzigen en deze uit zijn browser verwijderen.
 4. De Gebruiker van de Dienst kan ook te allen tijde cookies in zijn browser beperken of uitschakelen door deze zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd of dat de Gebruiker wordt gewaarschuwd tegen het opslaan van een cookiebestand op het apparaat dat hij gebruikt om door de inhoud van de Dienst te bladeren. In een dergelijk geval kan het echter gebeuren dat het gebruik van de Website minder efficiënt is, dat de Gebruiker geen toegang heeft tot sommige inhoud, dat hij sommige functies van de Website niet kan gebruiken en, in extreme gevallen, dat de correcte weergave van de pagina's van de Website volledig geblokkeerd is.
 5. Hieronder vindt u informatie over het in- en uitschakelen van cookies in de meest gebruikte internetbrowsers:

 

INTERNET EXPLORER

 1. " Gereedschap"
 2. "Internet opties"
 3. "Blokkeer alle cookies "

Meer informatie – internet explorer

GOOGLE CHROME

 1. "Chrome Menu" in de rechterbovenhoek
 2. "Instellingen"
 3. "Toon geavanceerde instellingen"
 4. "Inhoud instellingen" in de privacy rubriek
 5. Blokkeer cookies en gegevens van externe websites

Meer informatie - Chrome

FIREFOX

 1. "Gereedschap"
 2. "Opties"
 3. "Privacy"
 4. Uit de lijst Firefox

"Zal gebruikersinstellingen gebruiken"

 1. Selecteer de juiste optie

Meer informatie - Firefox

OPERA

 1. "Instellingen"
 2. "Voorkeuren"
 3. "Geavanceerd"
 4. "Cookies"
 5. Selecteer de juiste optie

Meer informatie - Opera

SAFARI

 1. "Instellingen" in de rechterbovenhoek
 2. "Voorkeuren"
 3. "Privacy"
 4. Selecteer de juiste optie

Meer informatie - Safari

MOBIELE TELEFOONS

Mobiele telefoons - open Internet, selecteer "Instellingen", "Privacy" en ga naar de cookie-instellingen.

 

 

 

 

Bescherming van persoonsgegevens

 

De Website is beveiligd met veiligheidsmaatregelen die erop gericht zijn de door Kazar verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging, ongeoorloofde toegang en bekendmaking of tegen verkrijging en verlies, alsmede tegen verwerking in strijd met de bepalingen betreffende de principes voor de verwerking van persoonsgegevens.
Slechts een beperkt aantal medewerkers van Kazar, die door Kazar, als verantwoordelijke voor de verwerking, zijn gemachtigd, heeft toegang tot de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers.

 

Contact

 

Voor alle vragen met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van Systeemgebruikers en het gebruik van cookies, inclusief vragen over dit "Privacy- en cookiebeleid", kunt u terecht op het volgende adres Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Polen, iod@kazar.com.

 

Op het adres: Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Polen, iod@kazar.com, kan de Gebruiker ook informatie opvragen over het feit in welke mate Kazar de gegevens van de Gebruiker verwerkt, over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker, alsook om toegang te krijgen tot de inhoud van zijn persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen.

 

Profilering


Door het gebruik van oplossingen en technologieën zoals cookies, en de verwerking van uw gegevens en online gedrag door Kazar Group Sp. z o.o. en zijn partners, kunnen wij ervoor zorgen dat de aan u getoonde inhoud beter op uw behoeften is afgestemd. Door in te stemmen met de verwerking van gegevens op het gebied van profilering, markt- en statistische analyse, zal het voor u gemakkelijker zijn om te vinden wat u zoekt en nodig hebt.

Deze inhoud kan een aanzienlijke invloed hebben op uw aankoopbeslissingen - daarom is dit aanbod bedoeld voor personen ouder dan 18 jaar.

 

Welke gegevens verwerken wij?

 

Kazar maakt gebruik van technologie die informatie over uw online activiteiten op uw computer of een ander netwerkapparaat opslaat en raadpleegt (met name door middel van cookies), om u reclame op maat te kunnen presenteren, om bepaalde informatie over u te evalueren, onder meer door geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, dat wil zeggen profilering (wij analyseren uw activiteiten zodat wij ons beter kunnen aanpassen aan bepaalde algemene groepen van onze klanten, zonder dat dit echter van invloed is op hun beslissingen - tenzij u hiervoor apart toestemming hebt gegeven), markt- en statistische analyses, en om de kwaliteit van de aan u gepresenteerde informatie te verbeteren. Deze technologie wordt ook gebruikt door onze partners met wie wij samenwerken, die dergelijke bestanden ook op uw apparaat kunnen installeren wanneer u onze diensten gebruikt. Om ons en onze partners in staat te stellen deze technologie te gebruiken om u elektronische diensten aan te bieden, vragen wij u ons hiervoor toestemming te geven, bijvoorbeeld door naar onze website te surfen en ons dit via uw browserinstellingen toe te staan.

 

Hoe kunt u uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken?

 

Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken - dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die door ons is uitgevoerd voordat de toestemming werd ingetrokken.

 

Wat als u zich afmeldt voor cookies?

 

Het uitschakelen van cookies waarmee wij u op interesses gebaseerde reclame kunnen tonen, betekent niet dat u geen reclame meer zult ontvangen wanneer u onze sites of andere sites gebruikt - u zult nog steeds hetzelfde aantal advertenties ontvangen, maar ze zullen niet meer op uw huidige behoeften en voorkeuren zijn afgestemd.

 

Hoe werkt de website zonder cookies?

 

Als u geen toestemming heeft gegeven, kunnen wij echter nog steeds bestanden op uw apparaat opslaan die alleen nodig zijn voor de goede werking van onze website (bijv. met betrekking tot het onthouden van uw login- en voorkeursinstellingen). U kunt deze instellingen in uw webbrowser wijzigen, maar sommige delen van onze website zullen dan niet naar behoren functioneren.

 

Zijn cookies persoonsgegevens en wie mag ze beheren?

 

Voor zover de informatie die via de bovengenoemde technologie wordt verkregen, kan worden beschouwd als uw persoonsgegevens, is de beheerder daarvan in principe Kazar Group Sp. z o.o. met hoofdkantoor in Przemyśl, ul. Lwowska 154, tenzij u onze partners uw aanvullende toestemming hebt gegeven voor de verwerking daarvan, in welk geval ook zij de beheerder van uw persoonsgegevens kunnen worden.

Er zijn verschillende grondslagen voor de verwerking van op deze wijze verkregen persoonsgegevens. Enerzijds is de basis voor hun verwerking uw toestemming voor het gebruik van technologie met behulp van voornamelijk cookies en ons legitiem belang, namelijk de noodzaak om de hoogste kwaliteit van de gepresenteerde inhoud op https://nl.kazar.com/ marketingactiviteiten te waarborgen (en ook het legitieme belang van onze partners als derde partij, namelijk hun marketing, in welk geval zij geen toegang hebben tot uw gegevens).

Anderzijds, voor zover ook onze partners rechtstreeks toegang kunnen hebben tot deze informatie - is de rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking uw vrijwillige toestemming.

 

Voordelen van gegevensverwerking

 

Indien u ten minste 18 jaar oud bent, kan de analyse van uw interacties met onze diensten ook worden gebruikt om advertenties en aanbiedingen (kortingen) op te stellen en aan u te presenteren die zo nauw mogelijk aansluiten bij uw voorkeuren en die uw beslissingen als consument wezenlijk kunnen beïnvloeden - in dat geval vragen wij echter uw toestemming om dat te doen. Van gewone "profilering" (bv. het afstemmen van onze communicatie op uw interesses), onderscheiden deze activiteiten zich van onze gewone "profilering"-activiteiten in die zin dat de uitkomst ervan uw keuzes als consument wezenlijk kan beïnvloeden, bv. ze kunnen resulteren in een zeer gunstige, getimede aanbieding van schoenen die uitsluitend op u is afgestemd op basis van uw aankoopgeschiedenis en interacties op onze site en die niet toegankelijk zal zijn voor onze andere klanten.

Hoe vaker u gebruik maakt van onze diensten en bij ons winkelt, hoe beter de aanbiedingen en verrassingen zijn die wij voor u kunnen voorbereiden. In dit geval is de basis voor een dergelijke actie uw vrijelijk gegeven toestemming. Indien u geen toestemming geeft, kan dit de hoeveelheid en de kwaliteit van de aanbiedingen en speciale acties die voor u beschikbaar zijn, beperken.

 

Wanneer kunt u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken?

 

U kunt dit te allen tijde herroepen - dit zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking die wij voor de herroeping hebben uitgevoerd. Wij zullen uw gegevens ook verwerken met het oog op mogelijke geschillen tussen u en de beheerder (de rechtsgrondslag voor de verwerking is in dit geval het rechtmatige belang van de beheerder).

 

Aan wie en onder welke omstandigheden mogen wij gegevens doorgeven?

 

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan entiteiten die ons helpen bij de exploitatie van onze website en applicatie, bijv. ondersteuning bij marketingcampagnes, onderhoud van onze software, ondersteuning en exploitatie van onze ICT-hulpmiddelen en -systemen, doorlopende juridische dienstverlening, uitvoering van audits, etc., met inbegrip van bedrijven in onze kapitaalgroep.

Bij wijze van uitzondering kunnen wij uw gegevens doorgeven aan onze verwerkingspartners buiten de Europese Economische Ruimte (EER), voornamelijk de VS, maar alleen voor zover dit noodzakelijk is in verband met de levering van diensten, met name IT-diensten, door deze partners aan ons. De veiligheid van uw gegevens wordt gewaarborgd door standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. U kunt een kopie krijgen van de waarborgen die wij toepassen op de doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER door contact met ons op te nemen.

 

Hoe lang mogen wij gegevens verwerken?

 

Wij verwerken de verkregen gegevens, afhankelijk van technische kwesties, totdat u bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, u deze bestanden verwijdert via de instellingen van uw browser / apparaat (waarbij het verwijderen van bestanden niet altijd hetzelfde is als het verwijderen van de via deze bestanden verkregen persoonsgegevens) of u uw vrijwillig gegeven toestemming intrekt, tenzij de wet ons verplicht de gegevens langer te verwerken of wij deze langer bewaren in geval van mogelijke claims, gedurende de periode van hun verjaringstermijn zoals bepaald door de wet, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek.

 

Uitschrijving

 

Indien u uw toestemming hebt gegeven en u wenst uit te schrijven voor het ontvangen van aanbiedingen die specifiek op u en uw behoeften zijn afgestemd, klik dan op de knop die hieronder verschijnt.

PRIVACY BELEID


 

Privacy en ccokies beleid

Met ingang van 1 april 2022.

 

Basisdoelstellingen van het privacybeleid 

 

Dit privacybeleid heeft betrekking op de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers in verband met het gebruik van de website https://nl.kazar.com/ hierna te noemen de "Website", inclusief de subsites, beheerd door Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, met hoofdkantoor in Przemyśl, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, ingeschreven in het Ondernemersregister van het Nationaal Register van Rechtbanken door de Rechtbank van Rzeszów, 12e afdeling handel van het Nationaal Register van Rechtbanken, onder KRS-nummer 0000132965, met een maatschappelijk kapitaal van 150 000 PLN, met fiscaal identificatienummer NIP: 795 15 32 361, regonummer: 651500282, hierna "Kazar" genoemd.

 

Het Privacybeleid bevat voorschriften die van toepassing zijn op de Website met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van gegevens van Gebruikers, waaronder in het kader van georganiseerde wedstrijden en bij het plaatsen van bestellingen door Gebruikers voor goederen en diensten die door Kazar worden aangeboden.

Ons voornaamste doel is ervoor te zorgen dat de Gebruikers van de Website privacybescherming wordt gegarandeerd op een niveau dat ten minste gelijkwaardig is aan de normen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de wet van 18 juli 2002 inzake de levering van elektronische diensten (Staatsblad van 2002, nr. 144, punt 1204, zoals gewijzigd), Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) - RODO (Publicatieblad van de EU L 119, blz. 1) en de wet van 16 juli 2004. Telecommunicatiewetgeving.

 

Graag maken wij u erop attent dat er binnen de Website mogelijk links worden geplaatst die de Gebruikers in staat stellen andere websites rechtstreeks te bereiken. Kazar heeft geen invloed op het privacy- en cookiebeleid van hun beheerders. Wij raden elke gebruiker aan, alvorens gebruik te maken van de door andere websites aangeboden diensten, het document over het privacybeleid en het gebruik van cookies te lezen, indien deze beschikbaar zijn gesteld, en bij gebrek daaraan, contact op te nemen met de beheerders van de desbetreffende website om informatie over dit onderwerp te verkrijgen.

 

Beheerder van persoonsgegevens

 

De beheerder van de persoonsgegevens van de gebruikers van de website is Kazar Group Sp. z o.o., met hoofdkantoor in Przemyśl 37-700, ul. Lwowska 154, Polen.

In kwesties met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunnen gebruikers van de Website contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, door te schrijven naar het volgende adres: iod@kazar.com.

 

Voorschriften inzake het verzamelen van persoonsgegevens en informatie

 1. Tijdens het bladeren door de inhoud van de Website door Gebruikers wordt automatisch informatie over het gebruik van de Website door Gebruikers en hun IP-adressen verzameld, op basis van analyse van toegangslogs, bijv. browsertype, type besturingssysteem, datum en tijd van bezoek, aantal verbindingen, aantal geopende subpagina's van de Website, bekeken inhoud.
 2. Wanneer de subpagina „Winkels" van de Website wordt geopend, wordt u gevraagd of u akkoord gaat met het delen van uw locatie. De toestemming wordt verleend door het veld "Locatie delen" te selecteren. Als u niet akkoord gaat met het delen van uw locatie, sluit u het informatievenster. De Gebruiker kan ook toestemming geven voor het delen van zijn of haar locatie door de instellingen van de internetbrowser aan te passen die wordt gebruikt om de inhoud van de Website te bekijken. De gebruiker kan de toestemming voor de openbaarmaking van zijn locatie door de browser te allen tijde intrekken, op zodanige wijze dat de gebruiker telkens wordt gevraagd of hij de openbaarmaking van zijn locatie toestaat. Wij raden u aan de "Help" rubriek van uw browser te lezen.
 3. Het bekijken van de inhoud van de Website vereist niet dat de Gebruiker persoonlijke gegevens verstrekt.
 4. Het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Website kan worden voorafgegaan door een registratieproces, waarbij de Gebruiker persoonsgegevens zou moeten verstrekken. In een dergelijk geval kan het niet verstrekken van persoonsgegevens door de Gebruiker zijn gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Website beperken.
 5. De Website bevat een contactformulier en een bestelformulier voor goederen en diensten die door Kazar worden aangeboden. Het invullen van de formulieren impliceert het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens door de Gebruiker.
 6. Het verstrekken van persoonsgegevens door de Gebruiker zal vereist zijn om deel te nemen aan een binnen de Dienst georganiseerde wedstrijd.

 Omvang van de verzamelde gegevens en informatie en gebruik ervan

 1. De gebruiker van de Dienst kan worden verzocht de volgende persoonsgegevens te verstrekken: naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord. De persoonsgegevens die de Gebruiker moet verstrekken om bepaalde functies van de Dienst te kunnen gebruiken, worden gemarkeerd en onderscheiden van de gegevens die de Gebruiker besluit te verstrekken.
 2. De persoonsgegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden gebruikt om de Gebruiker in staat te stellen in te loggen op de Website of subpagina's daarvan om gebruik te kunnen maken van de functies, waartoe de toegang wordt voorafgegaan door het registratieproces, en om te voldoen aan de verplichtingen van Kazar jegens de Gebruiker.
 3. Indien de Gebruiker heeft deelgenomen aan een op de Website georganiseerde wedstrijd, worden de aldus verzamelde persoonsgegevens gebruikt voor doeleinden die verband houden met de wedstrijd waaraan de Gebruiker heeft deelgenomen. Indien een gebruiker een prijs wint, kunnen zijn of haar contactgegevens worden doorgegeven aan de koerierdienst die de prijs moet leveren, als de gebruiker daarmee instemt. Gedetailleerde bepalingen en voorwaarden van de wedstrijd worden in elk geval in het wedstrijdreglement omschreven.
 4. Indien de Gebruiker van de Dienst een bestelling heeft geplaatst voor een elektronische dienst met als onderwerp de gratis toezending van nieuwsbrieven of er anderszins mee heeft ingestemd deze te ontvangen, wordt het verkregen elektronische postadres (e-mailadres) toegevoegd aan de e-mailinglijst en gebruikt om de Gebruiker een nieuwsbrief toe te zenden. Gedetailleerde regels voor de gratis levering van nieuwsbrieven zijn vastgelegd in het Reglement inzake de dienstverlening op het gebied van nieuwsbrieven.
 5. In geval van registratie en bestelling in de door Kazar beheerde online winkel, worden de aldus verzamelde persoonsgegevens gebruikt om een klantenaccount aan te maken, service te verlenen en bestellingen uit te voeren. 
 6. De verzamelde gegevens worden ook gebruikt om het profiel van de Gebruiker te bepalen en om de inhoud van de Website en de nieuwsbrieven aan zijn/haar behoeften aan te passen. De verwerking van de aangegeven gegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de Wet van 18 juli 2002 betreffende de elektronische dienstverlening en in overeenstemming met de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming).
 7. Automatisch verzamelde informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Dienst, identificatie van potentiële veiligheidsrisico's, onderzoek van Gebruikersverkeer binnen de Dienst en voor statistische doeleinden, inclusief met behulp van Google Analytics tool, bijv. over de regio van waaruit de verbinding is gemaakt, IP nummer, datum en tijd van de verbinding, bron en aantal verbindingen, aantal geopende subpagina's van de Dienst of voor personalisatie van de inhoud van subpagina's van de Dienst. Deze informatie houdt op geen enkele wijze verband met de persoonsgegevens van de gebruiker van de dienst en wordt niet gebruikt om de identiteit van de gebruiker vast te stellen. De omvang van de automatisch verzamelde informatie is afhankelijk van de instellingen van de webbrowser van de Gebruiker. De gebruiker dient zijn browserinstellingen te controleren om te achterhalen welke informatie door de browser automatisch beschikbaar wordt gesteld of om deze instellingen te wijzigen. Om dit te doen, raden wij aan de " Help " rubriek van uw browser te lezen. Klik hier om informatie te lezen over hoe u Google Analytics kunt blokkeren.
 8. Informatie over de locatie wordt gebruikt om de inhoud van de Dienst aan te passen; indien u bijvoorbeeld informatie zoekt over de locatie van onze Showrooms, zullen wij eerst de Showrooms in uw onmiddellijke omgeving lokaliseren.
 9. Gelieve er rekening mee te houden dat wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht kunnen zijn uw gegevens, met inbegrip van uw IP-adres, bekend te maken aan bevoegde overheidsinstanties.

 Principes van de verwerking van persoonsgegevens

 1. Het verstrekken van persoonsgegevens door de Gebruikers van de Dienst gebeurt op vrijwillige basis. De persoonsgegevens van de gebruikers van de Website worden verwerkt ten behoeve van de registratie in de Winkel en, indien de juiste toestemming is gegeven, ten behoeve van de marketing van onze producten en diensten en de deelname aan de Nieuwsbriefdienst. In geval van aankoop van goederen worden de persoonsgegevens verwerkt met het oog op de correcte uitvoering van een verkoopcontract van onze producten, alsmede de verzending ervan. Het niet verstrekken van de voor het sluiten van een koopovereenkomst noodzakelijke persoonsgegevens leidt tot weigering van het sluiten van een dergelijke overeenkomst.
 2. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens op het gebied van marketing van producten en diensten en deelname aan de nieuwsbriefdienst is de toestemming die is gegeven, terwijl in het geval van registratie van de gebruiker op de Website, de aankoop van goederen de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. De persoonsgegevens worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt of tot maximaal 5 jaar na de voltooiing van uw bestelling.
 4. Persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan bedrijven die ons van dienst zijn op het gebied van ICT, juridische en marketingactiviteiten, alsmede het leveren van goederen.

Gebruikersbevoegdheden

 1. U hebt het recht om ons te verzoeken om toegang tot en een kopie van uw gegevens, rectificatie (wijziging), portabiliteit en verwijdering, alsmede het recht om verwerking te beperken.
 2. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door ons, heeft de Gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.
 3. Op basis van de persoonsgegevens van de Gebruikers kan profilering plaatsvinden, dat wil zeggen op basis van hun activiteit op de website, bekeken producten, kan profilering plaatsvinden om de Gebruikers andere producten voor te stellen die voor hen interessant kunnen zijn, alsmede om de weergegeven inhoud beter op de behoeften van de Gebruiker af te stemmen. De Gebruiker heeft het recht om zich op elk moment tegen de hierboven vermelde activiteiten te verzetten, overeenkomstig de bepalingen van dit Beleid.
 4. De Gebruiker heeft het recht de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die op basis van zijn toestemming worden verwerkt, te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op grond van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.
 5. De Gebruiker kan te allen tijde het e-mailadres waarnaar de nieuwsbrief wordt gestuurd wijzigen of de dienst, die gratis verzending van nieuwsbrieven ten doel heeft, opzeggen door te klikken op de link "Nieuwsbrief" in de voettekst van elke nieuwsbrief, door in het desbetreffende veld zijn e-mailadres in te voeren en vervolgens de knop "Afmelden" te selecteren.

 Cookies

1. In de Dienst maken wij gebruik van cookies, dat wil zeggen kleine tekst- en cijferbestanden die door middel van het ICT-systeem worden opgeslagen in het ICT-systeem van de Gebruiker (op computer, telefoon of ander apparaat van de Gebruiker van waaruit de verbinding met de Dienst tot stand is gekomen) tijdens het browsen van de Dienst en die latere identificatie van de Gebruiker mogelijk maken in het geval van herhaalde verbinding met de Dienst vanaf het apparaat (bijv. computer, telefoon) waarop deze zijn opgeslagen.
2. Cookies verzamelen gegevens over het gebruik van de Website door de Gebruiker en hebben als voornaamste doel het gebruik van de Website door de Gebruiker te vergemakkelijken, de Website aan te passen aan de behoeften en verwachtingen van een bepaalde Gebruiker (personalisering van websitepagina's) en het gebruikersverkeer op de Website te bestuderen.
3. Wij maken onder meer gebruik van Google Adwords-cookies op de Website. Google AdWords maakt gebruik van tekstbestandtechnologie die op uw toestel wordt geplaatst om de juistheid en doeltreffendheid te kunnen beoordelen van de reclameactiviteit die wordt uitgevoerd met behulp van het AdWords-netwerk van diensten zoals:
a) remarketing,
b) belangencategorieën,
c) soortgelijke doelgroepen,
d) andere vormen van op belangstelling gebaseerde reclame,
e) demografische en locatiegerichte targeting.

4. Wij maken gebruik van gepersonaliseerde diensten voor retargeting om u de meest relevante advertenties aan te bieden met betrekking tot de inhoud die u op onze sites bekijkt. Deze advertenties worden getoond op basis van uw activiteiten op de site. U kunt zich natuurlijk afmelden voor dit soort diensten door de instructies op te volgen: http://www.rtbhouse.com/pl/privacy/ (klik gewoon op OPT OUT), of door de juiste opties in te stellen in uw webbrowser. 

a) Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

  a) sessiecookies, die informatie verzamelen over de handelingen van de Gebruiker en die alleen bestaan voor de duur van een bepaalde sessie, die begint op het moment dat de website van de Dienst wordt geopend en eindigt met het sluiten ervan,

  b) Persistente cookies, die worden opgeslagen op het informatie- en communicatie-apparaat van de Gebruiker (computer, telefoon of ander apparaat van de Gebruiker van waaruit de verbinding met de Website tot stand is gekomen) en daar gedurende langere tijd na het sluiten van de webbrowser blijven,

  c) eigen cookies geplaatst door de Kazar Website en cookies geplaatst door derde partijen goedgekeurd door Kazar, met inbegrip van Google Analytics cookies, gebruikt om de activiteit van de gebruikers van de Website te analyseren voor statistische doeleinden.

 

De op de site geplaatste cookies worden weergegeven in de tabel op: Cookies PDF

 

Cookies worden niet gebruikt om uw identiteit te bepalen.

 1. Cookies worden op de Website gebruikt met toestemming van de Gebruiker.
 2. De toestemming kan door de Gebruiker worden gegeven door middel van de juiste instellingen van de software, met name van de internetbrowser, geïnstalleerd op de telecommunicatieapparatuur die door de Gebruiker wordt gebruikt om door de inhoud van de Website te bladeren.
 3. Een Gebruiker kan te allen tijde zijn eerder gegeven toestemming voor het gebruik van cookies in de Dienst intrekken of wijzigen en deze uit zijn browser verwijderen.
 4. De Gebruiker van de Dienst kan ook te allen tijde cookies in zijn browser beperken of uitschakelen door deze zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd of dat de Gebruiker wordt gewaarschuwd tegen het opslaan van een cookiebestand op het apparaat dat hij gebruikt om door de inhoud van de Dienst te bladeren. In een dergelijk geval kan het echter gebeuren dat het gebruik van de Website minder efficiënt is, dat de Gebruiker geen toegang heeft tot sommige inhoud, dat hij sommige functies van de Website niet kan gebruiken en, in extreme gevallen, dat de correcte weergave van de pagina's van de Website volledig geblokkeerd is.
 5. Hieronder vindt u informatie over het in- en uitschakelen van cookies in de meest gebruikte internetbrowsers:

 

INTERNET EXPLORER

 1. " Gereedschap"
 2. "Internet opties"
 3. "Blokkeer alle cookies "

Meer informatie – internet explorer

GOOGLE CHROME

 1. "Chrome Menu" in de rechterbovenhoek
 2. "Instellingen"
 3. "Toon geavanceerde instellingen"
 4. "Inhoud instellingen" in de privacy rubriek
 5. Blokkeer cookies en gegevens van externe websites

Meer informatie - Chrome

FIREFOX

 1. "Gereedschap"
 2. "Opties"
 3. "Privacy"
 4. Uit de lijst Firefox

"Zal gebruikersinstellingen gebruiken"

 1. Selecteer de juiste optie

Meer informatie - Firefox

OPERA

 1. "Instellingen"
 2. "Voorkeuren"
 3. "Geavanceerd"
 4. "Cookies"
 5. Selecteer de juiste optie

Meer informatie - Opera

SAFARI

 1. "Instellingen" in de rechterbovenhoek
 2. "Voorkeuren"
 3. "Privacy"
 4. Selecteer de juiste optie

Meer informatie - Safari

MOBIELE TELEFOONS

Mobiele telefoons - open Internet, selecteer "Instellingen", "Privacy" en ga naar de cookie-instellingen.

 

 

Bescherming van persoonsgegevens

De Website is beveiligd met veiligheidsmaatregelen die erop gericht zijn de door Kazar verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging, ongeoorloofde toegang en bekendmaking of tegen verkrijging en verlies, alsmede tegen verwerking in strijd met de bepalingen betreffende de principes voor de verwerking van persoonsgegevens.
Slechts een beperkt aantal medewerkers van Kazar, die door Kazar, als verantwoordelijke voor de verwerking, zijn gemachtigd, heeft toegang tot de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers.

Contact

Voor alle vragen met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van Systeemgebruikers en het gebruik van cookies, inclusief vragen over dit "Privacy- en cookiebeleid", kunt u terecht op het volgende adres Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Polen, iod@kazar.com.

 

Op het adres: Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Polen, iod@kazar.com, kan de Gebruiker ook informatie opvragen over het feit in welke mate Kazar de gegevens van de Gebruiker verwerkt, over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker, alsook om toegang te krijgen tot de inhoud van zijn persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen.

Profilering

Door het gebruik van oplossingen en technologieën zoals cookies, en de verwerking van uw gegevens en online gedrag door Kazar Group Sp. z o.o. en zijn partners, kunnen wij ervoor zorgen dat de aan u getoonde inhoud beter op uw behoeften is afgestemd. Door in te stemmen met de verwerking van gegevens op het gebied van profilering, markt- en statistische analyse, zal het voor u gemakkelijker zijn om te vinden wat u zoekt en nodig hebt.

Deze inhoud kan een aanzienlijke invloed hebben op uw aankoopbeslissingen - daarom is dit aanbod bedoeld voor personen ouder dan 18 jaar.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Kazar maakt gebruik van technologie die informatie over uw online activiteiten op uw computer of een ander netwerkapparaat opslaat en raadpleegt (met name door middel van cookies), om u reclame op maat te kunnen presenteren, om bepaalde informatie over u te evalueren, onder meer door geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, dat wil zeggen profilering (wij analyseren uw activiteiten zodat wij ons beter kunnen aanpassen aan bepaalde algemene groepen van onze klanten, zonder dat dit echter van invloed is op hun beslissingen - tenzij u hiervoor apart toestemming hebt gegeven), markt- en statistische analyses, en om de kwaliteit van de aan u gepresenteerde informatie te verbeteren. Deze technologie wordt ook gebruikt door onze partners met wie wij samenwerken, die dergelijke bestanden ook op uw apparaat kunnen installeren wanneer u onze diensten gebruikt. Om ons en onze partners in staat te stellen deze technologie te gebruiken om u elektronische diensten aan te bieden, vragen wij u ons hiervoor toestemming te geven, bijvoorbeeld door naar onze website te surfen en ons dit via uw browserinstellingen toe te staan.

 

Hoe kunt u uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken?

Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken - dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die door ons is uitgevoerd voordat de toestemming werd ingetrokken.

 

Wat als u zich afmeldt voor cookies?

 

Het uitschakelen van cookies waarmee wij u op interesses gebaseerde reclame kunnen tonen, betekent niet dat u geen reclame meer zult ontvangen wanneer u onze sites of andere sites gebruikt - u zult nog steeds hetzelfde aantal advertenties ontvangen, maar ze zullen niet meer op uw huidige behoeften en voorkeuren zijn afgestemd.

 

Hoe werkt de website zonder cookies?

 

Als u geen toestemming heeft gegeven, kunnen wij echter nog steeds bestanden op uw apparaat opslaan die alleen nodig zijn voor de goede werking van onze website (bijv. met betrekking tot het onthouden van uw login- en voorkeursinstellingen). U kunt deze instellingen in uw webbrowser wijzigen, maar sommige delen van onze website zullen dan niet naar behoren functioneren.

 

Zijn cookies persoonsgegevens en wie mag ze beheren?

 

Voor zover de informatie die via de bovengenoemde technologie wordt verkregen, kan worden beschouwd als uw persoonsgegevens, is de beheerder daarvan in principe Kazar Group Sp. z o.o. met hoofdkantoor in Przemyśl, ul. Lwowska 154, tenzij u onze partners uw aanvullende toestemming hebt gegeven voor de verwerking daarvan, in welk geval ook zij de beheerder van uw persoonsgegevens kunnen worden.

Er zijn verschillende grondslagen voor de verwerking van op deze wijze verkregen persoonsgegevens. Enerzijds is de basis voor hun verwerking uw toestemming voor het gebruik van technologie met behulp van voornamelijk cookies en ons legitiem belang, namelijk de noodzaak om de hoogste kwaliteit van de gepresenteerde inhoud op https://nl.kazar.com/ marketingactiviteiten te waarborgen (en ook het legitieme belang van onze partners als derde partij, namelijk hun marketing, in welk geval zij geen toegang hebben tot uw gegevens).

Anderzijds, voor zover ook onze partners rechtstreeks toegang kunnen hebben tot deze informatie - is de rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking uw vrijwillige toestemming.

 

Voordelen van gegevensverwerking

 

Indien u ten minste 18 jaar oud bent, kan de analyse van uw interacties met onze diensten ook worden gebruikt om advertenties en aanbiedingen (kortingen) op te stellen en aan u te presenteren die zo nauw mogelijk aansluiten bij uw voorkeuren en die uw beslissingen als consument wezenlijk kunnen beïnvloeden - in dat geval vragen wij echter uw toestemming om dat te doen. Van gewone "profilering" (bv. het afstemmen van onze communicatie op uw interesses), onderscheiden deze activiteiten zich van onze gewone "profilering"-activiteiten in die zin dat de uitkomst ervan uw keuzes als consument wezenlijk kan beïnvloeden, bv. ze kunnen resulteren in een zeer gunstige, getimede aanbieding van schoenen die uitsluitend op u is afgestemd op basis van uw aankoopgeschiedenis en interacties op onze site en die niet toegankelijk zal zijn voor onze andere klanten.

Hoe vaker u gebruik maakt van onze diensten en bij ons winkelt, hoe beter de aanbiedingen en verrassingen zijn die wij voor u kunnen voorbereiden. In dit geval is de basis voor een dergelijke actie uw vrijelijk gegeven toestemming. Indien u geen toestemming geeft, kan dit de hoeveelheid en de kwaliteit van de aanbiedingen en speciale acties die voor u beschikbaar zijn, beperken.

 

Wanneer kunt u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken?

 

U kunt dit te allen tijde herroepen - dit zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking die wij voor de herroeping hebben uitgevoerd. Wij zullen uw gegevens ook verwerken met het oog op mogelijke geschillen tussen u en de beheerder (de rechtsgrondslag voor de verwerking is in dit geval het rechtmatige belang van de beheerder).

 

Aan wie en onder welke omstandigheden mogen wij gegevens doorgeven?

 

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan entiteiten die ons helpen bij de exploitatie van onze website en applicatie, bijv. ondersteuning bij marketingcampagnes, onderhoud van onze software, ondersteuning en exploitatie van onze ICT-hulpmiddelen en -systemen, doorlopende juridische dienstverlening, uitvoering van audits, etc., met inbegrip van bedrijven in onze kapitaalgroep.

Bij wijze van uitzondering kunnen wij uw gegevens doorgeven aan onze verwerkingspartners buiten de Europese Economische Ruimte (EER), voornamelijk de VS, maar alleen voor zover dit noodzakelijk is in verband met de levering van diensten, met name IT-diensten, door deze partners aan ons. De veiligheid van uw gegevens wordt gewaarborgd door standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. U kunt een kopie krijgen van de waarborgen die wij toepassen op de doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER door contact met ons op te nemen.

 

Hoe lang mogen wij gegevens verwerken?

 

Wij verwerken de verkregen gegevens, afhankelijk van technische kwesties, totdat u bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, u deze bestanden verwijdert via de instellingen van uw browser / apparaat (waarbij het verwijderen van bestanden niet altijd hetzelfde is als het verwijderen van de via deze bestanden verkregen persoonsgegevens) of u uw vrijwillig gegeven toestemming intrekt, tenzij de wet ons verplicht de gegevens langer te verwerken of wij deze langer bewaren in geval van mogelijke claims, gedurende de periode van hun verjaringstermijn zoals bepaald door de wet, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek.

 

Uitschrijving

 

Indien u uw toestemming hebt gegeven en u wenst uit te schrijven voor het ontvangen van aanbiedingen die specifiek op u en uw behoeften zijn afgestemd, klik dan op de knop die hieronder verschijnt.